اردوی تفریحی ، تربیتی نوجوانان مجموعه به مشهد مقدس تابستان1393

اردوي مشهد,نوجوانان نخل ناخدا,مجموعه صادقيه,
اردوي مشهد,نوجوانان نخل ناخدا,مجموعه صادقيه,

پیغام مدیر سایت :

مجموعه فرهنگي مذهبي صادقيه