اهداء جوایز به نوجوانان فعال مسجد امام جعفر صادق (ع)

مسجد امام جعفر صادق نخل ناخدا,پايگاه بسيج نخل ناخدا,
مسجد امام جعفر صادق نخل ناخدا,پايگاه بسيج نخل ناخدا,

پیغام مدیر سایت :

مجموعه فرهنگي مذهبي صادقيه