اردوي جغدر

اردو,روستاي جغدر,بسيج نخل ناخدا,
جغدر,بسيج,نخل ناخدا,صادقيه,اردو,

پیغام مدیر سایت :

مجموعه فرهنگي مذهبي صادقيه